DR. KŐSZEGI JÁNOS EGYÉNI ÜGYVÉD
iroda: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 7. fsz. 1.
telefon / fax: 06 70 622 5001 / 06 1 700 2969

Tisztelt Érdeklődő!

A parkolási díjak érvényesítése körében eljáró horvát ügyvéd kollégákkal összefoglaltuk azon jellemző kérdéseket és válaszokat, melyek a Horvátország egyes településein meg nem fizetett parkolási díjak érvényesítésével összefüggésben merülnek fel.

Bízunk benne, hogy a lenti válaszok valamennyi felmerült és felmerülő kérdésére választ adnak. Amennyiben további kérdése merülne fel, úgy készséggel állunk rendelkezésükre a fizetési felszólításokon megadott elérhetőségeken.

Tájékoztatjuk, hogy ügyvédi irodánk kizárólag a felek közötti kapcsolattartást biztosítja, a követelés érvényesítése érdekében a megbízott horvát jogi képviselők járnak el a megbízók utasítása szerint. Ügyvédi irodánk a követelést érvényesítő horvát fél álláspontját továbbítják az ügyfelek felé, illetve az ügyfelek konkrét kérdéseit, kifogásait a jogosult jogi képviselői részére.

Ügyvédi irodánk telefonos elérhetősége időszakonként jelentősen leterhelt, amennyiben telefonon nem tudja velünk felvenni a kapcsolatot kérjük írjon e-mail üzenetet a koveteles@koszegilaw.hu e-mail címre. Kollegáimmal kérdését a lehető legrövidebb időn belül megválaszoljuk.

Tisztelettel,

dr. Kőszegi János ügyvéd

 

JELLEMZŐ KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Érvényes uniós parkolási igazolvánnyal („rokkantkártyával”) rendelkezem, melyet elhelyeztem a gépjármű szélvédője mögött, mégis megbüntettek.

Az uniós parkolási igazolvány által biztosított kedvezmények az Európai Unióban nem egységesek és ez számos esetben félreértésre adhat okot. A Horvátországra vonatkozó szabályok megtalálhatók a http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/croatia/index_hu.htm honlapon.

Mint itt is olvasható a közutakon és a parkolókban a mozgáskorlátozottak járművei részére fenntartott parkolóhelyeket kerekesszéket ábrázoló szimbólum és sárga színnel felfestett útburkolati jel jelöli. Ezeket csak a mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával rendelkező személyek vehetik igénybe, és kizárólag ezeken a helyeken a parkolás ilyen esetben ingyenes.

Ugyanakkor azokat a parkolóhelyeket, amelyek nem mozgáskorlátozottak részére vannak fenntartva, a jármű használója kihelyezett mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal sem veheti minden esetben ingyenesen, vagy kedvezményesen igénybe. Azaz ugyanúgy, mint a többi járműtulajdonosnak, meg kell vásárolnia a parkolójegyet, így a parkolási díjat meg kell fizetnie.

Ezen szabályokat rögzíti a horvát egészségügyi és szociális ügyekért felelős miniszter által hozott és a tengerészeti, közlekedésügyi és infrastruktúráért felelős miniszter által jóváhagyott, az akadálymentesség jeléről szóló szabályzata (Pravilnik o znaku pristupačnosti - Narodne Novine 78/08 és 87/14 száma), mely a közutak közlekedésének biztonságáról szóló horvát törvényen alapszik (Zakon o sigurnosti prometa na cestama - Narodne Novine 67/08 száma). Tiszteletben tartva ezen jogszabályokat, minden helyi önkormányzat felhatalmazást kapott és egyben köteles saját területén rendezni a parkolási fizetési kötelezettségeket, melyekről a városi vagy községi vezetőségi testület dönt.

Horvátország Európai Unióba való belépésével köteles volt nemzeti jogát összhangba hozni az európai uniós irányelvekkel, melynek eleget tett. Tehát, a Horvát Köztársaság, mint az EU tagja tiszteli, követi és alkalmazza az európai jogot. Az irányelvek implementálása során minden tagállamnak – így Horvát Köztársaságnak is – van bizonyos függetlensége a nemzeti jogszabályok megalkotásában. A horvát jogszabályok a parkolás megszervezése és díjfizetés tekintetében pedig mindenben megfelelnek a vonatkozó uniós előírásoknak.

Mi tartott ennyi ideig, miért nem kaptam egy éven belül felszólítást a parkolási társaságtól?

A horvát jog szerint a parkolási társaságnak nincs olyan kötelezettsége, hogy meghatározott (jogvesztő) határidőn belül fizetési felszólítást küldjön a tulajdonos részére közvetlenül.

Ön akkor lett először figyelmeztetve a parkolási díj megfizetésére, amikor járművét az egyértelműen megjelölt parkolóhelyen hagyta. Másodszor akkor lett figyelmeztetve, amikor megkapta a tájékoztatót a napi parkolójegy befizetésének kötelezettségéről, azaz járművének szélvédőjén talált egy befizetési csekket megjelölt fizetési határidővel. Ezt követően a parkolási társaságnak további felszólítási kötelezettsége nincs, eljárhat a követelése érvényesítése iránt, melynek céljából jogi képviselőt vehet igénybe, melynek költségét már az adósnak kell megfizetnie a fent leírtak szerint.

A fizetési felszólítás kézhez vétele és a parkolási esemény óta több mint 5 év telt el, a követelés elévült. Miért kaptam fizetési felszólítást?

Az eljáró horvát ügyvéd által küldött fizetési felszólításokban foglaltakkal egyezően a követelés elévülése a horvát kötelmi törvény (Zakon o obaveznim odnosima, Narodne Novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) 225. §-a alapján 5 év, melyet a kötelezett adatainak megismerésétől számítanak tekintettel arra, hogy a kötelezett adatainak hiánya a követelés érvényesítését akadályozta, ez idő alatt a követelés nyugodott, az elévülési idő nem telt (kötelmi törvény 237. §). A horvát fél minden ügyben ezt az álláspontot képviseli.

A horvát fél 2017. évben több alkalommal folytatott megkeresést az illetékes magyar hatóságnál adatszolgáltatás iránt, a követelések elévülését pedig az adatszolgáltatások teljesítésétől számítja.

Miért ilyen magasak a költségek, amely az érvényesített parkolási díj többszörösét teszik ki? Igazolják a költségeket számlákkal. A parkolási díjat megfizetem, de a költségeket nem.

Tekintettel arra, hogy a gépjárművön hagyott értesítés alapján a kötelezett a parkolási díjat nem fizette meg, így a parkolási társaságnak ügyvédi szolgáltatást kellett igénybe vennie a követelés érvényesítése iránt, illetve a felszólításban részletezett más költségei (eljárási díjak, fordítási költségek) is felmerültek.

A költségek az ügyvédi munkadíj megállapítására vonatkozó horvát jogszabályok (Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika - Tbr. 32. és Tbr. 37. 1. pont, Pravilnik o stalnim sudskim tumačima) szerint kerültek megállapításra. A parkolási társaság és a megbízott ügyvéd közötti elszámolás a felek üzleti titkát képezi, így arról bizonylatot nem állítanak ki, vagy küldenek meg a kötelezett részére. (Erre Magyarországon sem kerül sor.)

A horvát kötelmi törvény (Zakon o obaveznim odnosima, Narodne Novine 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) 342. § (2) bekezdése alapján, amennyiben a kötelezett a fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik – azaz a gépjárművön elhelyezett fizetési felszólítás alapján az ott foglalt határidőben nem teljesíti a fizetési kötelezettségét – úgy a jogosult követelheti felmerült költségeinek megtérítését.

Amennyiben nem teljesíti a fizetési felszólításban foglalt teljes összeget, csak annak egy részét, úgy a jogszabályokkal összhangban a jogosult a teljesítést első sorban a költségekre számolja el, majd ezt követően a tőkére, a fennmaradó összeget pedig bíróság útján érvényesíti.

Nem találtam felszólítást a gépkocsin.

Az egyes településeknek a parkolási díj megfizetésére vonatkozó szabályai szerint a napi parkolójegy megfizetésére vonatkozó fizetési felszólítás kiállítását követően az a gépkocsi szélvédőjén kerül elhelyezésre. A gépjárművön elhelyezett fizetési felszólítás megsemmisülése, eltűnése vagy sérülése nem befolyásolja a kézbesítés érvényességét és nem halasztja a fizetési kötelezettséget. (Megjegyezzük, hogy erre a körülményre Magyarországon sem lehet alappal hivatkozni.)

Volt érvényes parkolójegyem, de az nem volt látható.

Az egyes településeknek a parkolási díj megfizetésére vonatkozó szabályai szerint a megváltott parkolójegyet jól láthatóan a szélvédő mögött kell elhelyezni. Amennyiben az valamely okból eltakarásra kerül (például napvédő által), vagy leesik, úgy az nem ellenőrizhető. Ilyen esetben pedig a parkolási társaság jogszerűen állítja ki a napi parkolójegyet.

Ugyanakkor a gépjármű tulajdonosának érdeke, hogy amennyiben érvényes parkolójeggyel rendelkezett, úgy azt a parkolási társaság részére bemutassa az ügyfélszolgálatán az ügy lezárása érdekében.

Mivel utóbb már ez nem rekonstruálható a parkolási társaság számára, így azon hivatkozást nem áll módjában elfogadni, hogy az a helyszínen a parkolási ellenőrnek, vagy más személynek bemutatásra került a parkolójegy.

Más személy (hajózási társaság / szálloda dolgozója stb.) mondta, hogy az általa megjelölt helyen nem kell fizetni, vagy az általa kért díj a parkolási díjat is tartalmazza.

Valamennyi megjelölt (felfestett) parkolóhelyen az ott megjelölt időszakban fizetési kötelezettség áll fenn, függetlenül attól, hogy harmadik személy ettől eltérő tájékoztatást ad esetleg. A parkolási díjfizetési kötelezettségről először akkor kerül tájékoztatásra a gépjármű használója, amikor a világosan megjelölt parkolóhelyen hagyta azt, a megfizetés elmulasztásáról pedig akkor, amikor a gépkocsin a napi parkolójegy elhelyezésre kerül.

A parkolási társaság nem áll jogviszonyban szállodákkal / hajózási társaságokkal / egy, vagy többnapos utakat szervező társaságokkal. Az ilyen személyek által adott bármely információkat nem lehet úgy tekinteni, hogy azt a parkolási társaság adta.

A parkolási díj megfizetésére a gépjármű szélvédőjén elhelyezett fizetési felszólítással felhívták a figyelmét a napi parkolójegy befizetésének kötelezettségéről.

Nem volt lehetőségem befizetni a büntetést Horvátország elhagyása előtt.

A büntetés összege banki átutalással is teljesíthető lett volna, ezért a jogosult ezt a kifogást elfogadni nem tudja.

A gépkocsinak van üzembentartója, én a tulajdonosa vagyok, miért nekem kell befizetni a parkolási díjat, hiszen a magyar szabályok szerint az üzembentartó felelős. / Kölcsönadtam a gépkocsit, amit igazolni tudok.

Az irányadó horvát jogszabályok szerint a jármű tulajdonosa felelős a parkolási díj megfizetéséért. Ennek megfelelően nem tudják figyelembe venni, hogy a gépjárművet más használta. A parkolási díjat és annak érvényesítésével felmerülő költségeket – jogi szempontból – a gépjármű tulajdonosával szemben lehet érvényesíteni, azt ő köteles teljesíteni.

Amennyiben a parkolási esemény miatt harmadik személlyel szemben követelése keletkezik a gépjármű tulajdonosának, úgy azt e harmadik személlyel szemben érvényesíteni lehet.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tárgyi ügyekre a horvát jogszabályok az irányadók, amelyek nem írják elő az üzembentartó felelősségének elsődlegességét. Erre tekintettel a Legfelsőbb Bíróságnak a 2/2006. Polgári Jogegységi Határozatában foglalt iránymutatása a parkolási díj, valamint pótdíj befizetési kötelezettségről nem alkalmazandó.

Fényképet nem mellékeltek, vagy rossz minőségű a fénykép, esetleg nem látszik a szélvédő és a lejárt parkolójegy.

A parkolási társaság álláspontja szerint az Ön részére is csatolt bizonyítékok a követelésének bíróság előtti érvényesítéséhez elegendők. A horvát bíróságok eltérően mérlegelhetik a parkolási ügyekben rendelkezésre álló bizonyítékokat a magyar bíróságtól, így a hazai gyakorlatból kiindulni nem feltétlen célszerű.

Természetesen Önnek jogában áll vitatni a követelést, vagy a rendelkezésre álló bizonyítékok bizonyító erejét, azonban célszerű szem előtt tartani, hogy egy peres eljárásban a kötelezettet terheli annak bizonyítása, hogy a parkolási díjat szabályszerűen megfizette. Pervesztesség esetén a peres eljárás további költségei (illeték, ügyvédi munkadíj) megfizetésére is kötelezheti a bíróság, mely további jelentős (jellemzően 500 euró körüli) költséget jelenthet az Ön számára.

Miért euróban van megállapítva az összeg?

Azért lett euróban meghatározva a követelés, mert az mindkét fél részére világos és elfogadható, azaz egyszerűbb a forintot euróba konvertálni (és a kunát euróba), mint a kunát forintba. Azonban, ha Ön kunában szeretné kifizetni a tartozást, úgy azt is megteheti a napi euró/kuna árfolyam szerint.

Mi történik, ha nem fizetem be önként a jogosult által követelt összeget?

Abban az esetben, ha nem fizeti be önként a követelt összeget, akkor a megbízott horvát ügyvédek a megbízó utasítása szerint fognak eljárni és az illetékes horvát bíróságon peres eljárást kezdeményeznek a követelés érvényesítése iránt. A peres eljárásra a horvát jog szabályai az irányadók és horvát bíróság fog eljárni az ügyben.

Hogy fogják Magyarországon végrehajtani az ítéletet?

A Horvát Köztársaság és Magyarország egyaránt az Európai Unió tagja, így létezik olyan jogi mechanizmus, amely alapján a horvát bíróság által hozott ítéletet Magyarországon végrehajthatják. Ezen túlmenően a két ország között megállapodás is született e tárgyban is (1969. évi 1. törvényerejű rendelet 56. cikk (1) bekezdés).

Csak pár perce álltam le, mégis megbüntettek.

A legtöbb parkolási rendelet meghatároz minimális türelmi időt, mely jellemzően 5 perc. Emiatt a parkolási bírságok kiszabásának jellemző eljárása, hogy az ellenőr először azt rögzíti adott terület ellenőrzésekor, hogy mikor látta először érvényes parkolójegy nélkül a gépkocsit, majd később (5-10 perc) múlva ismét visszatér és ellenőrzi, hogy időközben került-e jegy megváltásra. Amennyiben azt tapasztalja, hogy nem került jegy megváltásra, úgy a napi parkolójegyet kiállítja és elhelyezi a gépkocsin.

A fentiekre tekintettel a parkolási társaság álláspontja, hogy valamennyi esetben igazolható, hogy a rendelkezésre álló türelmi időn túl parkoltak a gépkocsival parkolójegy nélkül, ezért a napi parkolójegyet jogosan állították ki.

Nem működött a parkoló automata.

Ezzel kapcsolatos észrevételét a helyszínen kellett volna jeleznie. Sajnos ezt a reklamációt utólag a parkoló társaság már nem tudja elfogadni.

Nincs bankszámlám, az összeget nem tudom átutalni. Csekket kérek a befizetéshez. Más bankszámlájáról utalok.

A követelés megfelelő teljesítése kizárólag a megadott horvát bankszámlaszámra lehetséges, csekket a horvát fél nem tud biztosítani.

Amennyiben Ön nem rendelkezik bankszámlaszámmal, úgy kérjük forduljon valamely megfelelő reputációval rendelkező nemzetközi pénzküldő szolgáltatást nyújtó társasághoz, vagy pénzintézethez. A bankszámla hiánya a fizetési kötelezettségre nincs halasztó hatállyal.

A jogosult nem vizsgálja, hogy a tartozást ki fizette meg a részére, azaz más személy bankszámlájáról is elfogadja a teljesítést amennyiben az megfelelően beazonosítható (a közlemény rovatba a megfelelő hivatkozási szám feltüntetésre kerül).

A gépjármű már nem az én tulajdonomban van.

A gépjárműnek a parkolás idején Ön volt a tulajdonosa, így a parkolási díj megfizetésére is Ön köteles. A felek közötti jogviszonyra az nincs kihatással, hogy a gépjárművet időközben elidegenítette.

Amennyiben a gépjárművet a parkolási esemény előtt közvetlenül eladta, de nem intézkedett a vevő annak közhiteles nyilvántartásban való átvezetése iránt, illetve Ön, mint eladó sem jelentette be az eladás tényét a magyar hatóságnál, úgy a közhiteles magyar nyilvántartás adatai alapján a parkolási társaság Önnel szemben kénytelen eljárni. Amennyiben emiatt Önt kár éri, azt a vevővel szemben érvényesítheti.

Amennyiben igazolja, hogy a magyar hatóságnál a jogszabályban előírt határidőn belül bejelentette az eladás tényét, azonban a vevő – jogellenesen – nem íratta át a gépkocsit, úgy a horvát fél ezen dokumentum megküldése mellett mérlegeli az eljárás mikénti folytatását, melynek keretében adott esetben Önnel szemben az eljárást lezárja, és az új tulajdonossal szemben folytatja.

Volt érvényes parkolójegyem mégis megbüntettek.

Ön köteles bizonyítani az érvényes parkolójegy meglétét, a parkolási társaság kizárólag abból tud kiindulni, hogy a munkatársa a napi parkolójegyet kiállította. A bizonyítás körében a parkolási társaság kizárólag az érvényes parkolójegy másolatát tudja elfogadni, tanúk nyilatkozatát nem.

Kaphatok-e igazolást arról, hogy az eljárás lezárásra került?

Amennyiben a követelést Ön átutalással megfizette, úgy biztos lehet abban, hogy az ügy lezárásra kerül a horvát fél részéről. Erről külön igazolást nem állítanak ki (mint ahogy egyébként Magyarországon sem jellemző ez a gyakorlat). Az átutalással Ön később megfelelően igazolni tudja, hogy a tartozását megfizette.

Hogyan jutottak a személyes adataimhoz?

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 21. § a) pontja szerint a nyilvántartásból adatot igényelhet a kérelmező jogának, vagy jogos érdekének érvényesítése érdekében. Az illetékes magyar hatóság a jogosult, mint kérelmező kérelmét az adatszolgáltatás kapcsán megvizsgálja és dönt az adatok szolgáltatása iránt. Tehát a személyes adatokat a magyar hatóság mindig kérelem alapján, az adatszolgáltatás jogszabályi feltételei fennállásának megvizsgálását követően ad ki a jogosult részére.